บ้านบางวัน

www.banbangwan.com

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

บ้านบางวัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82150
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา ด้านตะวันตกมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ลาดลงไปสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก สภาพภูมิอากาศมีลักษณะแบบมรสุมเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน

สภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพทางภูมิศาสตร์

ทิศเหนือ

ติดต่อกับหมู่ที่ 7 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ทิศใต้

ติดต่อกับหมู่ที่ 5 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเทือกเขานมสาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับทะเลอันดามัน

ร้านค้าและธุรกิจในชุมชน

รายชื่อร้านค้าในชุมชน

Portfolio

กิจกรรมในชุมชน

สถานที่สำคัญในชุมชน

โรงเรียนบ้านบางวัน วัดบางวัน